Obsah čísla 8/2022

Na obálke sú použité ilustrácie výtvarníčky ANITY BARTOS.

3 IVICA RUTTKAYOVÁ
Otázky sémantiky

ROZHOVORY – TÉMA: KRAJINA – ZÁHRADA

9 JURAJ KUNIAK
Reflexia o krajine

26 HANA KOŠKOVÁ
Básne

29 IVAN ČIČMANEC
Nostalgická hodinka

Z NOVÝCH PREKLADOV I

57 TED HUGHES
Básne pre Sylviu Plath

O ČOM PREMÝŠĽA…

61 JOZEF ŠPAČEK
Hranice licencie, reality a fikcie

65 PETER MIŠÁK
Futurissimo

ČO SME PÍSALI PRED 50 ROKMI

66 JÁN ŠTEVČEK
Pokus o typológiu čítania

Z NOVÝCH PREKLADOV II

73 CHRISTIAN HALLER
Medzi dvomi brehmi

RECENZIE

75 IGOR HOCHEL: Chôdza naprieč naším bytím
Ivan Štrpka: Hermovská chôdza

79 ANNA VALCEROVÁ: Báseň ako poznanie
Dana Podracká: Posuvné dvere

85 MONIKA ADAMICKÁ: Úvahy o stereotypoch a mýtoch v kontexte strednej Európy
Žilka, T. – Zelenková, A. – Benyovszky, K.: Stereotypes and Myths. Intertextuality in Central European Imagological Reflections

88 GABRIELA RAKÚSOVÁ: Umenie nepodlieha skaze
EL LISSITZKY X eR SIKORA

93 DOMINIK VANČO: Textologický výskum v teórii i praxi
Veronika Rácová – Martin Navrátil: Kapitoly zo slovenskej textológie / Ján Buzássy: Pláň → Pláň, hory

 338 zobrazení