O časopise

Romboid je časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu. Vydáva ho Asociácia spisovateľov Slovenska s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. V súčasnosti vychádza šesťkrát ročne. Časopis vznikol v roku 1966, pomenovaný je podľa prelomovej básnickej zbierky Romboid Laca Novomeského.

Založili ho Miroslav Válek a Stanislav Šmatlák, ktorí sa cítili príliš mladí na to, aby uverejňovali v Slovenských pohľadoch a príliš starí, aby uverejňovali v Mladej tvorbe. Periodikum je určené pre literátov a literárnu kritiku. V druhej polovici 70. rokov sa realizovali v časopise kritici ako Valér Mikula a Peter Zajac. Ako redaktori časopisu pôsobili významní spisovatelia, ako napr. Pavel VilikovskýMila Haugová a Ivan Štrpka. V rokoch 2010 až 2015 časopis viedol Radoslav Passia, v rokoch 2016 až 2017 bola šéfredaktorkou Stanislava Reparová, po nej Jaroslav Vlnka a Igor Hochel. Do začiatku roka 2024 bol poverený vedením redakcie Matej Rumanovský. V súčasnosti je šéfredaktorom Márius Kopcsay. Redaktorom časopisu je Patrik Miskovics.

Členmi redakčnej rady sú: Igor Hochel (predseda), Marián Andričík, Ján Gavura, Marián Milčák, Peter Milčák.