O časopise

Romboid je časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu. Vydáva ho Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. V súčasnosti vychádza desaťkrát ročne. Časopis vznikol v roku 1966, pomenovaný je podľa prelomovej básnickej zbierky Romboid Laca Novomeského.

Založili ho Miroslav Válek a Stanislav Šmatlák, ktorí sa cítili príliš mladí na to, aby uverejňovali v Slovenských pohľadoch a príliš starí, aby uverejňovali v Mladej tvorbe. Periodikum je určené pre literátov a literárnu kritiku. V druhej polovici 70. rokov sa realizovali v časopise kritici ako Valér Mikula a Peter Zajac. Ako redaktori časopisu pôsobili významní spisovatelia, ako napr. Pavel VilikovskýMila Haugová a Ivan Štrpka. V rokoch 2010 až 2015 časopis viedol Radoslav Passia, v rokoch 2016 až 2017 bola šéfredaktorkou Stanislava Reparová, po nej Jaroslav Vlnka a Igor Hochel. V súčasnosti je poverený vedením redakcie časopisu Matej Rumanovský.

Redakcia

Matej Rumanovský

poverený vedením redakcie

rumanovsky@casopisromboid.sk

Vanda Rozenbergová

redaktorka

rozenbergova@casopisromboid.sk