Pokyny pre prispievateľov Romboidu

Romboid je časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu. Publikuje súčasnú slovenskú poéziu a prózu, ukážky prekladov umeleckej literatúry, eseje, úvahy a články o literatúre, rozhovory s literárnymi osobnosťami, recenzie a komentáre.

 • Prijímame iba dosiaľ nepublikované príspevky (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Príspevky zasielajte na adresu rumanovsky@casopisromboid.sk.
 • Rozsah príspevkov:
  • prózy, eseje, rozhovory, preklady: maximálne 10 normostrán (1 NS = 1800 znakov s medzerami);
  • poézia, úvahy, články, recenzia: maximálne 5 normostrán (1 NS = 1800 znakov s medzerami).
 • Medailón o autorovi/autorke:
  • rozsah maximálne 350 znakov (pokiaľ nie je dohodnuté inak);
  • musí obsahovať informácie: rok a miesto narodenia, vzdelanie/pracovné zameranie, na akú literárnu tvorbu sa autor zameriava;
  • neslúži na prezentáciu všetkých dosiaľ publikovaných kníh či iných komplexných charakteristík autora;
  • k medailónu, prosíme, priložte aj Vašu aktuálnu fotografiu.
 • Formálna úprava príspevkov: 
  • texty prijímame v elektronickej podobe vo formáte .doc alebo .docx;
  • písmo: Times New Roman vo veľkosti 12 (poznámky pod čiarou 10); riadkovanie: 1,5; zarovnanie vľavo;
  • nadpisy vyznačujte tučným písmom;
  • odseky vyznačujte tabulátorom;
  • prosíme, do príspevku uvádzajte vždy meno a priezvisko autora, názov, podnázov a bibliografické údaje;
  • pri citovaní v texte (najmä v recenziách), prosíme, uvádzajte čísla strán v zátvorkách vo formáte: s.(medzera)*číslo strany*
  • v recenziách vždy uveďte aj meno autora a názov titulu, vydavateľa a rok vydania, prípadne prekladateľa/prekladateľku knihy.
 • Po prijatí príspevku nám, prosíme, pošlite informácie do zmluvy (meno a priezvisko, číslo účtu v tvare IBAN, adresa a rodné číslo).
 • Neobjednané príspevky redakcia nie je povinná uverejniť.

 1,404 zobrazení